Sign Up


Click เพื่อเลือก หรือ ลากรูปโปรไฟล์ของท่านมาวางที่นี่ เพื่อนำเข้าระบบ


* ท่านสามารถแก้ไขกำไรการขายนี้ได้ หลังจากการสมัครเสร็จสมบูรณ์

50%

ตัวอย่างคำนวณราคาขายปลีกสินค้า
ราคาขายของระบบ (บาท) กำไรที่ท่านจะได้ตามเปอร์เซนต์ที่ท่านเลือก (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% ค่าบริการใช้งานระบบ 20% กำไรสุทธิ (บาท) ราคาขายปลีก (บาท)
ราคาขายปกติของเว็บไซต์ 1,050.00 258.41 91.59 51.68 206.73 1,400.00
ราคาขายตามผลกำไรที่ท่านเลือก 1,050.00 129.21 82.54 25.84 103.36 1,261.75

ข้อตกลงการใช้งาน “ผู้ขายสินค้า (Seller)”

1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ บริษัท โกลเด้น ออนไลน์ มาร์เก็ต จำกัด  

1.1. เว็บไซต์ของบริษัท โกลเด้น ออนไลน์ มาร์เก็ต จำกัด  ในชื่อ “www.fargkai.com” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

1.2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”

1.3. คุณ “ผู้ขายสินค้า” ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

1.4. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการธุรกิจและเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

2.1. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก

2.2. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

2.3. เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

2.4. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

2.5. มีข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หากผู้ให้บริการตรวจพบธุรกิจและเว็บไซต์ที่ผิดข้อตกลงดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

3. ข้อตกลงการใช้งานและการคิดค่าบริการ

ผู้ให้บริการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้

3.1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา สมัครใช้งานฟรี

3.2 หากผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายบางอย่าง ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่างหน้า

3.3 ผู้ใช้บริการสามารถ download รูปสินค้าพร้อมข้อมูลไปใช้ได้ทันที

3.4 เมื่อท่านสมัครใช้งานเป็นผู้ขายสินค้า (seller) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำ Affiliate Marketing ได้ ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดผลกำไรจากการขายสินค้าตามที่ท่านต้องการ ด้วยการตั้งราคาขายสินค้าในเว็บไซต์ได้เอง โดยดูข้อมูลราคาแนะนำได้จากเจ้าของสินค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านท่านโดยใช้รหัส (Account Code) ของท่าน ผลกำไรที่ได้จากการขายนี้ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านในทุกวันที่ 20 ของเดือน ตัวอย่างเช่น ผลกำไรได้จากการซื้อขายที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ผู้ให้บริการจะโอนเงินให้กับท่านในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และจำนวนเงินต้องมีมูลค่า 500 บาทขึ้นไป หากผลกำไรจากการขายในเดือนนั้นไม่ถึง 500 บาท ระบบจะนำยอดเงินจำนวนนั้นไปรวมกับยอดเงินในเดือนถัดไป แล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านเมื่อยอดเงินมีมูลค่า 500 บาทขึ้นไป แต่ถ้ายอดเงินกำไรสะสมไม่ถึง 500 บาท ระบบจะเคลียร์ยอดทุก 6 เดือน โดยจะโอนเงินสะสมทั้งหมดของท่านในระบบคืนให้กับท่าน (หากวันที่โอนเงินตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ให้บริการจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านในวันถัดไปที่ธนาคารเปิดทำการ)

3.5 สินค้าจะส่งตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการโอนเงินค่าสินค้าเข้าสู่ระบบครบตามราคาที่กำหนดครบถ้วนแล้ว

3.6 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าเข้ามาผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดเข้าสู่ระบบทันที เพื่อระบบจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

3.7 เมื่อมีการโอนเงินค่าสินค้าเข้ามาสู่ระบบแล้วผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้
3.8 ผู้ให้บริการเก็บค่าใช้บริการระบบในอัตราร้อยละ 20 ของค่าคอมมิชชั่นการขายสินค้าของผู้ใช้บริการ
3.9 ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.10 ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุการใช้งาน

3.11 ในกรณีที่ปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้ เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ

3.12 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งานระบบเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมใช้งานระบบได้

4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับการให้บริการของผู้ให้บริการ ดังนี้  

4.1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อสินค้าและผู้ฝากขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าของผู้ฝากขายแต่อย่างใด

4.2 หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

4.3 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา

4.4 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

4.5 ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
5. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

5.1 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

5.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

5.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้น ๆ เท่านั้น

5.4 หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
6. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

6.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

6.2 กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ

7.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง